ಕೆ. ಯು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ K U Ramakrishna

ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು & ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

Incharger Bangalore & Bangalore Rural Districts

Contact: 9341210661

Party Member Image: