ಎಲ್. ಬಸವರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ L Basavaraj Desai

                                                                              ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

State Orgnising Secretary

9986290197, 8050121572

 

Party Member Image: